Ouderportaal

Schoolvakken

Schoolvakken

Lezen

Bij jonge kinderen is vaak al interesse voor letters. Niet alleen het plezier voor boeken begint in de groepen 1 en 2, we werken ook al met het fonemisch bewustzijn.
Het aanvankelijk lezen begint in groep 3. We werken met de leesmethode “Veilig leren lezen Kim”. Wanneer de kinderen de leerboekjes van deze methode doorgewerkt hebben, beginnen ze met “Estafette” lezen. De nadruk ligt hierbij op het technisch lezen. De kinderen lezen op eigen niveau. In de hogere leerjaren wordt aandacht besteed aan andere vormen van lezen, zoals begrijpend lezen, studerend lezen, voordracht lezen en duo-lezen.

Taal

In alle groepen wordt veel aandacht geschonken aan het verwerven van de woordenschat. We gebruiken hiervoor de doorgaande leerlijn van Logo3000 en Logo 3/4/5 en maken we gebruik van rijke taalomgevingen, fonemisch bewustzijn om de klankstructuren te verkennen en ontdekken. 
In groep 3 is taal geïntegreerd in “Veilig leren lezen Kim”. In de groepen 4 t/m 8 wordt de methode “Taal actief” gebruikt. Deze methode bevat zowel een taal- als een spellingsprogramma. Begrijpend lezen wordt zowel geïntegreerd binnen de taalmethode aangeboden als met behulp van Nieuwsbegrip XL. Begrijpend Lezen wordt ook specifiek  op individueel niveau, aangeboden m.b.v. Nieuwsbegrip XL.

Engels

Big English
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 werken met de methode Big English. Deze methode biedt de leerlingen een aantal hoofdstukken, waarin ze middels liedjes, spelletjes en teksten hun Engels ontwikkelen op de gebieden luistervaardigheid, leesvaardigheid, woordenschat, grammatica en 21ste eeuwse vaardigheden. De lessen worden bijna geheel in het Engels gegeven.

Words & Birds
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 maken gebruik van het computerprogramma Words & Birds. Het programma kan door de leerlingen zelfstandig worden gebruikt. Het programma ondersteunt de leerlijn van Big English en helpt de kinderen via diverse spellen onder meer hun vocabulaire te vergroten.


Schrijven

Voor het goed leren schrijven zijn ruimtelijke oriëntatie en soepele schrijfbewegingen noodzakelijk. Om dit te stimuleren worden er in groep 2 oefeningen gedaan ter voorbereiding op het schrijven. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode “Pennenstreken”. In de kleutergroepen worden oefeningen gedaan ter voorbereiding op het schrijven. Voor kleuters die er aan toe zijn, zijn er tevens blokschriften en een schrijfboekje met voorbereidende schrijfpatronen behorend bij de methode “Pennenstreken”. Methodisch schrijven wordt in de groepen 3 t/m 6 gedaan door de methode "Pennenstreken" waarbij we de nadruk leggen op het blokschrift.

Rekenen 

De methode die we gebruiken is de nieuwste versie van de methode “Getal en Ruimte Junior”. Bij deze methode wordt veel gewerkt met situaties uit het dagelijks leven: projecten over gewicht, maat, tijd, geld, omtrek, oppervlakte en inhoud. In de groepen 1 en 2 vindt al voorbereidend rekenonderwijs plaats (teloefeningen en het bijbrengen van getalbegrip, begrippen als veel-weinig, meer-minder, enz.). Aanvullend wordt in groep 1 t/m 8 gebruik gemaakt van “Met sprongen vooruit”. Dit is een aanvullende methode voor rekenen, waarvoor de leerkrachten een cursus hebben gevolgd. 

Wereldoriëntatie

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met thema‘s of projecten (b.v. koken, schoenen, logeren). In groep 3 wordt gebruik gemaakt van “Veilig de wereld in”. In de groepen 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methodes “Naut” (natuur/techniek), “Meander” (aardrijkskunde) en “Brandaan” (geschiedenis). In alle groepen kunnen de leerkrachten gebruik maken van de lessen, leskisten en excursies van het Duurzaamheidscentrum. In de groepen 1 t/m 8 wordt daarnaast gebruik gemaakt van het aanbod van de schooltelevisie en internet.

Natuur & Techniek

Wij hebben wetenschap & techniek een structurele plek gegeven. Dit gebeurt met ondersteuning van het VTB programma (Verbreding Techniek Basisonderwijs). Wij streven ernaar de kinderen op het gebied van Wetenschap en techniek te stimuleren in hun ontwikkeling. Dit ziet u op uiteenlopende manieren terug. Zo hebben we een technieklokaal in ons IKC. Er worden techniekmiddagen georganiseerd waarbij alle kinderen gedurende een middag op verschillende niveaus aan eenzelfde thema werken. Er worden diverse excursies gemaakt naar onder andere scheepswerf De Haas en stoomzeesleper De Furie. Om de doorgaande lijn bij het techniekonderwijs te waarborgen werken we met de techniektorens. Deze torens bevatten leskisten met allerlei proeven en materialen op het gebied van techniek en worden gebruikt in de groepen 1 tot en met 8.

Godsdienst

De godsdienstlessen vinden meestal aan het begin van de dag plaats. We maken hierbij gebruik van de methode “Trefwoord”. Vooral in de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan andere godsdiensten. Iedere dag beginnen en eindigen we met een gebed, een lied of een gedicht. We vertellen Bijbelverhalen en spiegelverhalen met een boodschap, die voor kinderen herkenbaar zijn en waar we met de kinderen over praten. Om het jaar wordt er een viering in de kerk gehouden.


ICT

Vanaf schooljaar 2018-2019 is ICT een vast onderdeel van de 21-eeuwse vaardigheden op ons IKC. Door middel van iPads in groep 1-2 en Chromebooks in de groepen 3 t/m 8 kunnen de kinderen de lesstof van de verschillende vakken digitaal verwerken. De leerlingen in de lagere groepen werken met leerspelletjes. In de bovenbouw worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs door hen te leren stukken tekst te verwerken en gebruik te maken van multimedia-naslagwerken, e-mail en internet. De kinderen kunnen met behulp van deze nieuwe technologieën op een verantwoorde wijze informatie leren verzamelen en verwerken.


Expressieve vakken

Alle groepen doen mee met de activiteiten van het cultuurmenu. Zingen neemt een belangrijke plaats in op school. Een aantal muzieklessen wordt verzorgd door Muziek@ Maassluis. In groep 4 krijgen alle leerlingen algemene muzikale vorming. Deze lessen worden verzorgd door docenten van Muziek@Maassluis. Bij het afscheid van groep 8 voeren de leerlingen een musical op. Bij tekenen en handvaardigheid komen verschillende technieken aan bod. De onderwerpen worden aangepast aan gebeurtenissen, projecten of het jaargetijde. Drie keer per jaar worden er creamiddagen georganiseerd, waarbij de kinderen groepsdoorbroken bepaalde technieken aanleren.


Verkeer

Het verkeersonderwijs in de kleutergroepen en groep 3 sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. In groep 4 gebruiken we ‘Stap vooruit’. In groep 5-6 gebruiken we ‘Op voeten en fietsen’. In groep 7-8 gebruiken we ‘Jeugd Verkeerskrant’. In groep 7 nemen alle leerlingen deel aan het Landelijk Verkeersexamen, dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.


Sociaal-emotionele vorming

Wij vinden waarden en normen erg belangrijk. Kinderen leren niet alleen door het vertellen over waarden en normen, maar ook door ze op te laten groeien in een omgeving waar zij getuige zijn van moreel goed handelen en waar zij worden uitgedaagd daaraan mee te doen. De belangrijkste taak ligt daarvoor bij de ouders. Maar ook op school wordt natuurlijk uitgebreid gesproken over het omgaan met elkaar, het omgaan met conflicten en het omgaan met waarden en normen. Hiervoor wordt de methode ‘Kwink’ ingezet voor groep 1 t/m 8. Kwink is een online-methode voor sociaalemotioneel leren (SeL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht sociaal-emotioneel leren-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Het is gericht op preventie en de kracht van een veilige groep. Ook ouders worden betrokken bij de lessen van Kwink. Van elk kind wordt de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied vastgelegd in het leerlingvolgsysteem d.m.v. het programma ‘Zien’.

Touchscreens
Alle groepen beschikken over een touchscreen. Dit geeft veel mogelijkheden bij instructie en visuele aanvulling op het lesgeven.