Ouderportaal

IKC-Raad

IKC-Raad

Wat is de IKC-Raad?

Aan elk IKC van UN1EK is een IKC-Raad verbonden. De IKC-Raad oefent de wettelijke medezeggenschapsrechten (WMS, WOR en Wet Kinderopvang) van ouders en medewerkers uit. De IKC-Raad kan rechtstreeks invloed uitoefenen op het door het IKC gevoerde beleid, doordat zij in een aantal situaties wettelijk advies- en/of instemmingsrecht heeft. Op centraal niveau voert de centrale UN1EK raad overleg met het college van bestuur van UN1EK. Via de Adviesraad kunnen de lokale IKC-raden advies vragen en uitbrengen via de CUR. De onderwerpen waarop de IKC raden en de CUR advies-, inspraak- of instemmingsrecht hebben, zijn beschreven in de medezeggenschapsreglementen van Stichting UN1EK. De notulen van de CUR zijn inzichtelijk via de website van UN1EK.


Samenstelling IKC-Raad

De IKC-Raad bestaat uit acht personen: twee ouders en twee medewerkers van opvang, twee ouders en twee medewerkers van onderwijs. De directeur van het IKC is geen lid van de IKC-Raad. De directeur neemt wel aan een gedeelte van iedere vergadering deel om mededelingen van de directie en/of het bestuur te doen.


Agendapunten inbrengen

Indien u als ouder of als medewerker een punt dat met de organisatie van ons IKC te maken heeft, in de IKC-Raad wilt inbrengen, vragen wij u dit minimaal twee weken voor de vergadering via de secretaris per e-mail in te dienen via ikcraad@ikcdekindertuin.nl.

Uiteraard kunt u voor vragen over uw eigen kind terecht bij de betreffende leerkracht. De IKC-Raad buigt zich niet over individuele vragen of problemen van individuele leerlingen, ouders of medewerkers.


Vergadering bijwonen

Iedere IKC-Raad vergadering is openbaar, voor zover er geen vertrouwelijke zaken op de agenda staan. Daarom is de vergadering gesplitst in een openbaar en besloten deel. Ouders kunnen als toehoorder bij het openbare deel aanwezig zijn. Wanneer ouders de vergadering als toehoorder bij willen wonen, vragen wij de ouders, hun bezoek aan het openbare deel van de vergadering van tevoren aan te kondigen via e-mail ikcraad@ikcdekindertuin.nl. De data van de vergaderingen vindt u op de kalender in de nieuwsbrief.


Notulen

De notulen van de IKC-Raad zijn openbaar en inzichtelijk via deze pagina.