Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Binnen het IKC wordt onderwijs geboden aan kinderen van 4 – 13 jaar. Uw zoon of dochter zal dan ook geruime tijd in het IKC doorbrengen. Wij stimuleren de ontwikkeling van elk kind naar een optimale ontplooiing, waarbij de kinderen zich veilig en competent voelen. We werken vanuit een positief pedagogisch klimaat waarin ieder kind kan groeien en uniek mag zijn.

Werkwijze

Jonge kinderen leren vooral spelenderwijs en door zelf te ontdekken. In de onderbouw worden de activiteiten en doelen  binnen een thema aangeboden. Een thema biedt veel gelegenheid voor een afwisselend aanbod, zodat kinderen volop kunnen spelen, oefenen en leren. 

Bij ons onderwijs gaan we uit van de totale ontwikkeling van een kind; sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch. Vaardigheden in rekenen, taal en lezen zijn belangrijk; zij vormen de basis voor de andere vakken. Wij bieden ons onderwijs aan op drie niveaus. Op deze manier houden we oog voor de groep als geheel, maar er is ook aandacht voor de onderlinge verschillen in capaciteiten, vaardigheden en leerstijlen. Zo kunnen de kinderen zich op hun eigen niveau optimaal ontwikkelen. De ondersteuning voor de kinderen  wordt door de eigen leerkracht in de groep gedaan.

Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van de leerlingen spelen een belangrijke rol. We willen de kinderen bewust maken van hun eigen ontwikkeling en leerdoelen. We streven ernaar dat de kinedren zélf ook onderdeel zijn van hun eigen leerproces.

We volgen en begeleiden kinderen, zodat ze met al hun talenten goed tot hun recht komen. Wij kijken naar de resultaten  van kinderen door middel van observaties en (onafhankelijke) toetsen. Deze gegevens worden geanalyseerd zodat in kaart gebracht kan worden hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd volgens een vast patroon en is mede afhankelijk van hun capaciteiten. Er zullen dus verschillen zijn. De ene leerling heeft meer ondersteuning nodig dan de ander. We proberen zo goed mogelijk met die verschillen om te gaan door in te spelen op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen.

Kenmerken van het onderwijs

 • We bieden peuteropvang met voor- en vroegschoolse educatie voor 2- en 3-jarigen. Peuters bezoeken de peuteropvang twee dagdelen (zes uur) per week. Peuters met een dreigende taal- of ontwikkelingsachterstand krijgen een VVE indicatie van het CJG. Zij bezoeken de peuteropvang vier dagdelen per week. Vanuit de peuteropvang is er een doorgaande lijn naar de basisschool binnen IKC De Kindertuin.
 • Vanaf groep 1 wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten en dat ze samen de leerstof van de groep verwerken.
 • Wie moeite heeft met bepaalde onderdelen krijgt extra hulp of oefening.
 • Leerlingen die meer aan kunnen, krijgen extra, uitdagende opdrachten.
 • In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd door middel van de observatie/registratiemethode “MijnKleutergroep”.
 • In de groepen 3 t/m 8 worden de leerlingen op vaste momenten in het schooljaar getoetst met behulp van landelijk genormeerde toetsen (Boom) op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen.
 • Vanaf groep 6 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee.
 • Het bewegingsonderwijs in de groepen 1 t/m 8 wordt door een vakdocent gegeven.

Extra activiteiten en voorzieningen

 • IKC De Kindertuin biedt buitenschoolse opvang (voor- en na schooltijd en in de schoolvakanties).
 • Binnen het IKC werken we met continuerooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op het IKC overblijven en na de lunch samen buiten spelen onder toezicht van vrijwillige medewerkers tussenschoolse opvang.
 • We organiseren gevarieerde, betaalbare naschoolse activiteiten.
 • Binnen IKC De Kindertuin is het mogelijk om in lestijd logopedie en fysiotherapie te volgen.
 • Gedurende het hele schooljaar worden er activiteiten en excursies georganiseerd in samenwerking met andere organisaties zoals Natuureducatie, het Kunstgebouw, Muziek@Maassluis en de Openbare Bibliotheek. Daarnaast vinden soms andere excursies plaats op initiatief van de leerkrachten, bijvoorbeeld naar een restaurant of een boerderij.
 • Aan de school is een schoolmaatschappelijk werkster verbonden, die tevens gezinsgeneralist is.

Gedrag op IKC de Kindertuin

Hier kunt u het document vinden over Gedrag op IKC De Kindertuin met pestprotocol.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?